ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘:๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่หอโหวดร้อยเอ็ด ROIET TOWER โดยมี นาย บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีรับรางวัลพระราชทาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ๑ ชั้น ๕ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร > 631EC174-4C0E-4350-88A5-4B28F22364FD

631EC174-4C0E-4350-88A5-4B28F22364FD


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.