ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถวายการต้อนรับ พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะ โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ได้ถวายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอโหวด ๑๐๑ พร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในหอโหวด ๑๐๑

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถวายการต้อนรับ พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะ โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ได้ถวายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอโหวด ๑๐๑ พร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในหอโหวด ๑๐๑

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถวายการต้อนรับ พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะ
โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ได้ถวายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอโหวด ๑๐๑ พร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในหอโหวด ๑๐๑

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.