ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ถวายการต้อนรับพระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อดีตรองอธิการบดีมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ) โดยถวายความรู้เกี่ยวกับหอโหวด ๑๐๑ ผ่านวีดิทัศน์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในหอโหวด ๑๐๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ถวายการต้อนรับพระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อดีตรองอธิการบดีมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ) โดยถวายความรู้เกี่ยวกับหอโหวด ๑๐๑ ผ่านวีดิทัศน์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในหอโหวด ๑๐๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ถวายการต้อนรับพระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อดีตรองอธิการบดีมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ)
โดยถวายความรู้เกี่ยวกับหอโหวด ๑๐๑ ผ่านวีดิทัศน์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในหอโหวด ๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.