ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๓ (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง หอโหวดร้อยเอ็ด)

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๓ (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง หอโหวดร้อยเอ็ด)

 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 3 (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง หอโหวดร้อยเอ็ด) ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 3 (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง หอโหวดร้อยเอ็ด) และจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฯ เหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 30 หอโหวดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการออกและเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ณ หอโหวด 101 “ROI ET TOWER”


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.