ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, คณะกรรมการชุมชน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานนิทรรศการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST โดยมีผู้ร่วมเสวนาวิชาการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, คณะกรรมการชุมชน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานนิทรรศการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST โดยมีผู้ร่วมเสวนาวิชาการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, คณะกรรมการชุมชน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานนิทรรศการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST โดยมีผู้ร่วมเสวนาวิชาการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST ดังนี้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายสาธิต กฤตลักษณ์ คนดีศรีวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ และนายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ ผู้ดำเนินรายการ ณ ชั้น 33 หอโหวด 101 “ROI ET TOWER” สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.