ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนภาพร ผิวอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๘ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา กิจจาวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ > 5

5


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.