ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางสาวดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สสส. รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมโครงการสร้างสุขภาวะชุมชน(ชุมชนมั่นคงพัฒนา) ดูพื้นที่การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 2

2


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.