ROI ET TOWER

WELCOME TO ROIET TOWER หอโหวด๑๐๑ หรือ หอชมเมืองรูปทรงโหวด เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งหอโหวดมีความสูง 101 เมตร ฐานล่างกว้าง ๓๐ เมตร ยอดโหวดกว้าง ๒๐ เมตร รวมพื้นัที่ทั้งหมด ๓,๖๒๑ ตารางเมตร เป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เทียบเท่า อาคารสูง ๓๕ ชั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงาม ความมีเสนห์ของเมืองร้อยเอ็ด ได้รอบทิศ แบบ ๓๖๐ องศา ส่วนพื้นที่อาคารชั้นที่ ๓๕ เป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมหอโหวด
ติดต่อสอบถาม ROIET TOWER “สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” เลขที่ 101 ถนนข้าวหอมมะลิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร 043-514-101 or 043-514-100 E-mail: Roiet.tower@hotmail.com

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.