ROI ET TOWER

WELCOME TO ROIET TOWER
โหวด ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องพยาคันคากที่บอกเล่าถึงความเชื่อของชาวนา ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำมาหากินความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมชาวนาและนำมาสู่ประเพณีพิธีกรรมสำคัญของชาวอีสาน นอกจากนี้ยังปรากฏเรื่องราวของผู้คนที่เราเสริมต่อจากเนื้อเรื่องว่า โหวดถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ผู้คนใช้แกว่งให้เกิดเสียงดังเพื่อส่งสัญญาณถึงพญาแถนเพื่อขอให้ฝนหยุดตกเมื่อได้รับน้ำเพียงพอแล้วเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ต่อมาโหวตถูกพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทเครื่องเป่าไม่มีลิ้น ทำด้วยไม้ไผ่เฮี้ย

หอโหวดร้อยเอ็ดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีพื้นบ้าน"โหวด" เป็น ๑ ใน ๓ โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีเรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานก่อสร้างหอโหวดร้อยเอ็ด ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนกระทั่งดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระมงคลฤกษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิด อาคารหอโหวดร้อยเอ็ด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มแก่คณะผู้บริหาร คณะทํางานและประชาชนชาวเมืองร้อยเอ็ดเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมหอโหวด
ติดต่อสอบถาม ROIET TOWER “สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” เลขที่ 101 ถนนข้าวหอมมะลิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร 043-514-101 or 043-514-100 อีเมล์: Roiet.tower@hotmail.com

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.