ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมี ทีมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ > 138668

138668


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.