ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 144202

144202


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.