ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายเชิดชู รักตะบุตร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายเอกรัชต์ สอนประภา นิติกรชำนาญการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายและชั้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 434736

434736


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.