ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร และคณะนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 175259(1)

175259(1)


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.