ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๘ นายมังกร พรหมแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > S__72589332_0

S__72589332_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.