ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘:๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่หอโหวดร้อยเอ็ด ROIET TOWER โดยมี นาย บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีรับรางวัลพระราชทาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ๑ ชั้น ๕ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร > 0E5382D8-B0B9-45F1-930D-40FEA5398FC0

0E5382D8-B0B9-45F1-930D-40FEA5398FC0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.