ROI ET TOWER

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ROI ET TOWER (หอโหวด ๑๐๑)
• ระยะเวลาสมาชิก มีอายุ 1 ปี
• รับสิทธิ์การขึ้นชมหอโหวด ๑๐๑ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ใน 1 ปี)
• โปรดแสดงบัตรทุกครั้ง เพื่อใช้บริการ
• ส่วนลดร้านค้า และพันธมิตรในเครือข่าย ROI ET TOWER ตามระยะเวลาบัตรสมาชิก 1 ปี
• บัตรนี้สามารถใช้ได้ เฉพาะเจ้าของบัตรตามรายชื่อที่ปรากฏบนหน้าบัตรสมาชิก ROI ET TOWER เท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
• สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หรือมีที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
• หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ด (มีญาติรับรอง)
• หรือข้าราชการ รัฐวิสาหกิจผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด
• หรือกรณีบัตรสมาชิกรายปีเดิมหมดอายุ สามารถสมัครบัตรสมาชิกรายปีต่อได้
• กรณีบัตรหาย สามารถแจ้งทำบัตรใหม่(มีค่าบริการจัดทำบัตร 50 บาท) และอายุการใช้งานบัตรสมาชิก นับต่อจากบัตรสมาชิกเดิม
• ROI ET TOWER ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.