ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. นายมณเฑียร เจริญผล (รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ประธานกรรมการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจพร้อมคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง นางวัชรี ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. นายมณเฑียร เจริญผล (รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ประธานกรรมการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจพร้อมคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง นางวัชรี ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น.
นายมณเฑียร เจริญผล (รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ประธานกรรมการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจพร้อมคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑
โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง นางวัชรี ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.