ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนภาพร ผิวอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๘ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา กิจจาวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนภาพร ผิวอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๘ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา กิจจาวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางนภาพร ผิวอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๘ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา กิจจาวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑
โดยมี นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.