ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียตริเป็นประธานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒ (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง หอโหวดร้อยเอ็ด) ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และหน่วยงานสาธารณภัยที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้ง ๖ แห่ง ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒ และจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฯ เหตุเพลิงเสมือนจริง ณ หอโหวด๑๐๑ > 183839_0

183839_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.