ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > S__72073232_0

S__72073232_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.