ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ศาตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.