ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ ๑๒ รับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ ๑๒ รับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ ๑๒ รับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

โดยมี ดร.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.